Gauk naujienas el. paštu

Jeigu nori žinoti apie mūsų naujienas ir karščiausius pasiūlymus, tai įrašyk savo el.paštą ir spausk OK.

Gauk naujienas el. paštu

Jeigu nori žinoti apie mūsų naujienas ir karščiausius pasiūlymus, tai įrašyk savo el.paštą ir spausk OK.

Duomenų apsaugos politika

Jūsų asmens duomenis tvarko OPTIC GURU, SIA, įmonės kodas 50103179811, adresas: Mednieku iela 21/23, Ogre, LV-5001, Latvija (toliau vadinama – ĮMONĖ).

 

Kad galėtumėte naudotis ĮMONĖS paslaugomis, Jūs savanoriškai patikite mums savo asmens duomenis, vadinasi Jūs tampate ĮMONĖS klientu (toliau vadinama – KLIENTAS). ĮMONĖ įsipareigoja gerbti Jūsų teisę į asmens duomenų teisinį tvarkymą, taip pat laikytis visų kitų fiziniams asmenims taikomų norminių aktų reikalavimų.

 

Šio POLITIKOS dokumento tikslas yra užtikrinti Jums norminiuose aktuose numatytą informaciją apie tai, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys (toliau vadinama – POLITIKA) teikiant paslaugą.

Žemiau pateikiame Jums informaciją:

1 skyrius. Kaip ir kokius asmens duomenis mes renkame;

2 skyrius Kodėl mes juos apdorojame (mūsų tikslai ir pagrindimas);

3 skyrius. Ar mes juos perduodame toliau ir kaip;

4 skyrius. Kaip mes saugome duomenis ir kiek laiko duomenys yra laikomi;

5 skyrius  Kaip šie duomenys yra prieinami KLIENTUI;

6 skyrius. Mūsų komercinių pranešimų išlyga.

POLITIKA yra nuolat viešai prieinama ir mes turime teisę ją keisti ir papildyti.

 

 

1. APIBENDRINTI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

1.1. Naudojant ĮMONĖS paslaugas, gali būti tvarkomi tokie KLIENTO asmens duomenys:

1.1.1.      Vardas ir pavardė;

1.1.2.      Mobiliojo telefono numeris;

1.1.3.      Elektroninio pašto adresas;

1.1.4.      Pristatymo adresas;

1.1.5.      Penki regėjimo korekcijai numatyti prekių parametrai (PWR, BC, DIA, CYL, AXIS);

1.1.6.      Vaizdas, kuris gautas iš patalpos vaizdo stebėjimo kameros;

1.1.7.      Interneto protokolo adresas (šaltinio IP adresas, data ir laikas).

1.2. Mokėjimo kortelės, banko sąskaitos duomenys nėra apdorojami ĮMONĖS sistemose, o mokėjimo funkcijos yra teikiamos su saugia trečiosios šalies paslauga. ĮMONĖ neperduoda asmens duomenis (tik užsakymo numerį ir sumą), kuriuos pavartojant KLIENTAS gali savarankiškai atlikti pinigų pervedimą.

1.3. Su šios POLITIKOS pagalba mes informuojame KLIENTĄ, kad naudojant ĮMONĖS paslaugas, mes gauname KLIENTO asmens duomenis šiais būdais:

1.3.1.     renkant duomenis, kuriuos KLIENTAS mums pateikia užpildydamas bet kokias formas ir informacijos laukus mūsų internetinėse svetainėse;

1.3.2.     renkant duomenis, kuriuos KLIENTAS bendravimo laiku pateikė mūsų darbuotojams (telefonu, elektroniniu paštu, akivaizdžiai);

1.3.3.     renkant iš trečiųjų šalių gautus duomenis (pvz., gydytojų siuntimai) atsižvelgiant į reikalingas prekes ir paslaugas;

1.3.4.     renkant duomenis iš vaizdo stebėjimo sistemos; 

1.3.5.     renkant prisijungimo duomenis svetainės naudojimosi metu.

 

1.4.  Ši POLITIKA yra taikoma duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į tai kokia forma ir/ar kokioje aplinkoje KLIENTAS pateikia savo asmens duomenis ir kokiose įmonės elektroninėse sistemose ar poperinėse formose jie yra apdorojami.

 

2. DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAI, TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAS

2.1. ĮMONĖ apdoroja asmens duomenis šiais tikslais:

2.1.1. Prekių pardavimui ir paslaugų tiekimui:

- kliento identifikavimui, paslaugos sutarties sudarymui ir įvykdimui;

- garantijos įsipareigojimų įvykdymui ir kitų pretenzijų nagrinėjimui ir apdorojimui;

- prekių ir paslaugų tobulinimui, naujų prekių ir paslaugų sukūrimui;

- skatinimui naudoti paslaugą;

- prekių ir paslaugų reklamavimui ir platinimui (komerciniais tikslais);

- klientų išlaikymui, lojalumo didinimui, pasitenkinimo matavimui;

2.1.2. Verslo planavimui ir analizei.

- ataskaitų paruošimui, įskaitant statistikos ir verslo analizės;

- planavimui, įskaitai ir ĮMONĖS paslaugų efektyvumo matavimui;

- klientų apklausos atlikimui.

2.1.3. Informacijos teikimas valstybės valdymo įstaigoms ir operatyvinės veiklos subjektams, atvejais, kurie yra numatytį norminiuose aktuose

2.1.4. Mūsų turto apsaugojimui, incidentų ir skundų ištyrimui, taip pat ir paslaugų kokybės stebėjimui.

2.1.5. Mūsų internetinės sveitainės veikimo ir saugumo stebėjimui ir pagerinimui.

2.2. Asmens duomenys, gauti naudojant tinkamą teisinį pagrindą, bus naudojami tik šiais tikslais:

2.2.1.     Lai līgumsaistību nodibināšanas nolūkā pārbaudītu KLIENTA identitāti, kā arī lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi. Lai ar KLIENTU sazinātos līgumsaistību kontekstā un lai informētu par jebkādām izmaiņām konkrētajā pakalpojumā; =

2.2.2.     Kad įvykdytu ĮMONEI privalomą, išoriniuose norminiuose aktose nustatytą pareigą;

2.2.3.    Kad užtikrinti ir pagerinti ĮMONĖS paslaugų teikimo kokybę, taip pat, kad ĮMONĖ turėtų galimybę išplėsti savo verslą, saugiai reklamuojant savo prekes ir paslaugas ar apklausiant savo klientus, kurie savanoriškai davė savo sutikimą.

2.2.4.     Kad ĮMONĖ galėtų apsaugoti savo teisėtus interesus.

 

3. ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMAS IR PERDAVIMAS.

3.1. Mes atskleidžiame savo klientų asmens duomenis tik Europos Sąjungos ribose ir tik susijusioms įmonėms, partneriams, kurie tiesiogai įtraukti į KLIENTO reikalaujamos paslaugos užtikrinimą, pavyzdžiui prekių tiekimo įmonėms. Tokiais atvejais, kai asmens duomenų apdorojimą atlieka trečiosios šalys, jos privalo tvarkyti Asmens duomenis vadovaujantis šiomis gairėmis ir Asmens duomenų apsaugos teisinių aktų reikalavimais ir tik šių paslaugų tiekimo tikslais.

3.2. Aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims mes teikiame minimalų KLIENTO asmens duomenų kiekį, su kuriuo galima realizuoti reikalaujamą paslaugą.

3.3. Informacija gali būti perduota kitoms trečiosioms šalims tik saugiu būdu ir tik remiantis į teisėtą prašymą arba įstatyme numatytais veiksmais.

 

4. DUOMENŲ LAIKYMAS IR APSAUGA

4.1. KLIENTAS yra pilnai atsakingas už savo Vartotojo prieigos slaptažodžio stiprumą, keitimo dažnumą, unikalumą (kai slaptažodžiai nesutampa skirtinguose interneto šaltiniuose, kuriuos jis naudoja) ir prieigos duomenų laikymą paslaptyje. KLIENTAS yra informuotas ir sutinka, kad visi veiksmai, kurie yra atlikti ĮMONĖS svetainėje naudojant Vartotojo prieigos duomenis yra KLIENTUI privalomi, ir bus laikoma, kad juos atliko KLIENTAS.

4.2. ĮMONEI yra svarbus KLIENTO duomenų saugumas ir mes naudojam visus prienamus technines ir organizacines galimybes, kad laikyti duomenis taip, kad jie nebūtų prienamį trečiosioms šalims. Visi duomenys yra laikomi serveriuose, kurie atitinka aukštiems saugumo standartams ir yra apsaugoti nuo neteisėtos prieigos ir neteisėto naudojimo. Mes užtikriname visų pagrįstų žingsnių atlikimą, kad apsaugoti mums elektroniškai perduotą asmeninę informaciją ir jos transliavimą interneto tinkle. Ryšis tarp KLIENTO įrenginio ir mūsų serverio turi būti užtikrintas saugiu, užšifruotu ryšiu (SSL technologija).

4.3. ĮMONĖ laiko ir tvarko KLIENTO asmens duomenis tol, kol egzistuoja nor vienas iš šių kriterijų:

4.3.1. Kol galioja su KLIENTU sudarytą sutartis;

4.3.2. Kol išoriniuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka ĮMONĖ ar KLIENTAS gali siekti savo teisėtų interesų (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus ar civilinį ieškinį teisme);

4.3.3. Kol viena iš šalių turi pareigą saugoti duomenis.

4.3.4. Kol galioja KLIENTO sutikimas dėl atitinkamų asmens duomenų tvarkymo, nebent yra kitas teisėtas pagrindas aukščiau paminėtų duomenų tvarkymui. Pasibaigus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, KLIENTO asmens duomenys turi būti anoniminuojami visam laikui. ĮMONĖS tikslas yra teikti savo paslaugas taip, kad apsaugoti informaciją nuo atsitiktinio ar piktavališko sunaikinimo. Todėl, po informacijos anonimizavimo ar ištrinimo, gali priereikti šiek tiek laiko, kol šis duomenų pakeitimas įvyks visose mūsų IT sistemose ir atsarginėse kopijuose.

4.4.  Asmens informaciją gali pasiekti tik ĮMONĖS darbuotojai, darbų atlikėjai, kuriems šį informaciją yra reikalinga, kad suteikti pasalugą, ir kuriems reikia laikytis griežtų, sutartyje nustatytų konfidencialumo reikalavimų, ir kuriems gali būti taikoma drausminė nuobauda ar net atleidimas, jeigu buvo grubiai nesilaikoma šių reikalavimų.

 

5. KLIENTUI PRIEINAMA INFORMACIJA

5.1. ĮMONĖS tikslas yra užtikrinti KLIENTUI prieigą prie jo asmeninės informacijos.

5.2. Atveju, jeigu yra pasikeitimai informacijoje, kurią KLIENTAS mums pateikė sudarant sutartį ar vėlesnio bendradarbiavimo metu, ir tuo atveju, jei KLIENTAS konstatavo, kad mes apdorojame neteisingus asmens duomenis, prašome KLIENTO ištaisyti, arba informuoti mus, kad reikia ištaisyti tam tikrus asmens duomenis.

5.3. Pagal Asmens duomenų apsaugos norminius aktus, mūsų pareiga yra pateikti KLIENTUI informaciją apie tai, kokie duomenys apie KLIENTA yra pas mus.

5.4. KLIENTAS turi teisę nemokamai pasiekti šią informaciją ne dažniau kaip du kartus per metus. Atveju, jeigu KLIENTAS užklaus informaciją dažniau, mes ją pateiksime už nustatytą mokestį, kad padengti šios informacijos parengimo išlaidas.

5.5. KLIENTAS gali pateikti prašymą apie savo teisių įgyvendinimą:

5.5.1.Akivaizdžiai parašyti pareiškimą mūsų biure, Mednieku iela 21/23, Ogre, pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.5.2.El. paštu atsiųsdami mums pareiškimo dokumentą, kuris pasirašytas saugiu elektroniniu parašu į info@opticguru.lv;

5.5.3. Telefonu yra leidžiama keisti tik KLIENTO duomenų dalį, ir tik tuo atveju, jeigu KLIENTĄ bus įmanoma saugiai ir aiškai atpažinti.

5.6. Gavę KLIENTO prašymą įgyvendinti savo teises, mes patikriname KLIENTO tapatybę, įvertiname prašymą ir vykdome jį norminiuose aktuose nustatyta tvarka.

 

6. KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

6.1. Mes bendraujame su KLIENTU naudodamiesi kontaktine informacija, kuria pateikė KLIENTAS. Jei svetainės vartotojas sutiko tapti mūsų klientu, mes naudosime kliento anketoje pateiktus duomenis tik paslaugos teikimui ir informacijos siuntimui tokiu būdu, kurį nurodė KLIENTAS.

6.2. Mažiausias duomenų kiekis, kurį svetainės vartotojas turi pateikti, kad mes galėtume teikti savo paslaugas yra: vardas, pavardė, slaptažodis, mobiliojo telefono numeris ir aktualus, pasiekiamas el.pašto adresas. Visa kita informacija yra savanoriška ir padeda mums siųsti KLIENTUI tikslesnius ir personalizuotus siuntimus.

6.3. Bendravimas apie komercinius pranešimus, apie mūsų ir/ar trečiųjų šalių sąlygas ir kitus, su sutartu paslaugų teikimo tiesiogiai nesusijusius pranešimus (pavyzdžiui, klientų apklausa) mes suderinamę su KLIENTU arba kaip yra nustatyta norminiuose aktuose.

6.4. Kai KLIENTAS apsilanko mūsų svetainėje, mes naudojame skirtingas informacijos rinkimo ir saugojimo technologijas, kurios gali įtraukti slapukus ar panašias technologijas, kad identifikuoti jūsų naršyklę ar įrenginį. Šias technologijas mes naudojame, kad savo vartotojams pagerinti patirtį ir rinkti bei laikyti skirtingus duomenis rinkodaros tikslais. Slapukas yra nedidelis teksto failas, kurį interneto serveris siunčia į KLIENTO naršyklę ir kuris yra ribotą laika laikomas KLIENTO kompiuterio atmintyje, leidžiant nadoti naršyklės atpažinimo funkciją. Slapukuose nėra laikoma asmeninė informacija. Jie negali sugadinti KLIENTO sistemą ar perpildyti atmintį. KLIENTAS gali bet kuriuo laiku išjungti slapukų naudojimą, pakeičiant slapukų politikos konfiguraciją savo naršyklėje, tačiau įspėjame, kad kai kurios paslaugos gali neveikti be šių slapukų.

6.5. Kad nusiųsti, ar svetainėje parodyti KLIENTUI personalizuotas reklamas, mes nesiejame naudojamus identifikatorius su slapukais ar panašiomis technologijomis su jautrių asmens duomenų kategorijomis.

6.6. Mes nuolat stengiamės patobulitni savo paslaugas, įskaitant ir išsiųstos informacijos analizę, pavyzdžiui, patikrinant ar pateiktas el.pašto adresas, telefono numeris yra teisingi, ar informacinis laiškas yra atidarytas, kokios nuorodos yra apžiūrėtos ir ar buvo kokia nors atsakymo reakcija.

6.7. Mes galime susisiekti panaudojant automatines el.pašto ar SMS išsiuntimo sistemas, įskaitant apie komercinius pranešimus.

 

7. KLIENTO DUOMENŲ IŠTRYNIMAS

7.1. KLIENTAS gali paprašyti ištrinti savo asmens duomenis, rašydamas mums el. paštu – info@opticguru.lv.

7.2. Atminkite, kad KLIENTO asmens duomenys nebus ištrinti iš mūsų duomenų bazės, jei galioja bent viena iš šių sąlygų.

7.2.1. KLIENTO asmens duomenys vis dar reikalingi tikslui, kuriam jie buvo gauti / tvarkomi, pasiekti.

7.2.2. Duomenų tvarkymas atitinka mūsų teisėtus interesus.

7.2.3. Esame įpareigoti tvarkyti KLIENTO asmens duomenis laikydamiesi Europos Sąjungos ir vietinių norminių aktų reikalavimų.

7.2.4. KLIENTO asmens duomenys turi būti tvarkomi siekiant pareikšti ieškinį teisme, įvykdyti teismo reikalavimus ar atsakyti į teismo reikalavimus.

 

****************

Jei turite klausimų, užklausų ar komentarų apie šią Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politiką, tai prašome susisiekti su mumis el.paštu info@opticguru.lv..